Cennik


Zapewniamy pełen zakres usług diagnostycznych.

Okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych:
- samochody osobowe
- samochody ciężarowe
- autobusy
- ciągniki siodłowe i balastowe
- samochody specjalne i ciężarowe specjalizowane
- pojazdy zabytkowe

Okresowe badania techniczne przyczep, naczep, ciągników
rolniczych i motocykli.

Badania techniczne przeprowadzane przed pierwszą rejestracją wszystkich rodzajów i typów pojazdów rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy.

Dodatkowe badania techniczne wszystkich rodzajów i typów pojazdów :
- pojazdów skierowanych do badań przez organ kontroli ruchu drogowego
- pojazdów skierowanych do badań przez wydziały komunikacji po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym
- pojazdów po wypadku, kolizji drogowej
- pojazdów w których dokonano montażu instalacji do zasilania gazem
- pojazdów używanych jako taksówka (osobowa , bagażowa)
- pojazdów uprzywilejowanych
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne
- pojazdów dopuszczonych do przewozu międzynarodowego (TIR)
- pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminowania kandydatów na kierowców
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (pojazdy o DMC do 3,5 tony)
- wykonanie numeru nadwozia, podwozia, silnika, wykonanie tabliczki zastępczej.

Zajmujemy się także opiniowaniem, wyjaśnianiem, informowaniem w sprawach dotyczących warunków technicznych pojazdów, oraz w sprawach dotyczących badań technicznych pojazdów.Ceny za badania techniczne są cenami urzędowymi, regulowanymi Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 roku.

OKRESOWE BADANIE TECHNICZNECENA
1. Motocykl, ciągnik rolniczy62,00
2. Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4t m.w. 1)98,00
3. Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5t do 16t d.m.c.153,00
4. Samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy176,00
5. Autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą199,00
6. Przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c.40,00
7. Przyczepa ciężarowa rolnicza pow. 1,5t do 6t d.m.c.50,00
8. Przyczepa ciężarowa rolnicza pow. 6t d.m.c.70,00
9. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c78,00
10. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna pow. 3,5t do 16t d.m.c163,00
11. Przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16t d.m.c.177,00
12. Pojazd przystosowany do zasilania gazem ( za badanie specjalistyczne)63,00
13. Motorower50,00
14. Pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej62,00
PONOWNE SPRAWDZENIE MECHANIZMÓW I ZESPOŁÓW W POJEŹDZIE, W KTÓRYM STWIERDZONO USTERKI W TRAKCIE BADAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE
15. Skuteczności i równomierności działania hamulców20,00
16. Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania14,00
17. Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20,00
18. Toksyczności spalin14,00
19. Poziomu hałasu20,00
20. Geometrii kół jednej osi36,00
21. Działania amortyzatorów jednej osi14,00
22. Wszystkich innych usterek łącznie20,00
DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ ORGAN KONTROLI RUCHU DROGOWEGO W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
23. Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)20,00
24. Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
25. Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym51,00
DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SKIEROWANEGO PRZEZ STAROSTĘ W RAZIE UZASADNIONEGO PRZYPUSZCZENIA, ŻE ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU RUCHU DROGOWEGO LUB NARUSZA WYMAGANIA OCHRONY ŚRODOWISKA
26. Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych. 3)20,00
27. Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)94,00
POZOSTAŁE DODATKOWE BADANIA TECHNICZNE POJAZDU
28. Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warun.dodat.)42,00
29. Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)50,00
30. Który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)85,00
31. Autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)126,00
32. Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego ( za warunki dodatkowe )48,00
33. W którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82,00
34. O którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.50,00
35. Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji.60,00
36. Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentow wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczyl on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.94,00
37. Pojazd, w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.94,00
38. Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.50,00
39. Pojazd, dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego.120,00
SPRAWDZENIE SPEŁNIANIA DODATKOWYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA NIEKTÓRYCH POJAZDÓW ORAZ POZOSTAŁE CZYNNOŚCI PRZEPROWADZANE W STACJACH KONTROLI POJAZDÓW
40. Prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy. 1)35,00
41. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)21,00
42. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób. 4)48,00
43. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej. 2)41,00
44. Czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego. 4)41,00
45. Wykonanie numeru nadwozia49,00
46. Wykonanie numeru silnika49,00
47. Wykonanie tabliczki i jej zamocowanie36,00
48. Sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych82,00
49. Pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.5)255,00


OBJAŚNIENIA:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp 51.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 36 i 39 tabeli, byłaby większa od opłaty za okresowe badania techniczne ( lp. 1-16 tabeli ) pobiera się opłatę określoną lp. 1-16 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Nr 2261
z dnia 29 września 2004 roku. ( Dz. U. 223 z dnia 14 października 2004 r.)


UWAGA:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
czynne:
pon. - pt. 7.00-20.00
sob. 8.00-14.00
tel.: 0-22 423 18 93